bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Cronwell Platamon Resort

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Cronwell Platamon Resort - Северна Гърция (континентална) / Паралия Катерини / Олимпийска Ривиера, Платамон

Празници - Намаления и промоции

481лв
384лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
401лв
321лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
2243лв
1794лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2022
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1121лв
897лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1084лв
867лв
3-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2530лв
2024лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%

Cronwell Platamon Resort разполага с всичко за идеална ваканция с деца и дори повече! Cronwell Platamon Resort е създаден специално за семейна почивка. Комплексът предлага «Ultra All Inclusive» и безплатно настаняване до 2 деца в стаята! В Cronwell Platamon Resort ще намерите идеалното място за забавление на децата и спокойна почивка на родителите. Cronwell Хотели & Resorts е разделен на две зони: за деца и за възрастни. Детската инфраструктура е разположена отделно, в района, изолиран от останалите гости.Възрастните могат да се насладят зона със собствен плувен басейн и бар, СПА-център, нощен клуб и механа.

Местоположение на Cronwell Platamon Resort, Паралия Катерини / Олимпийска Ривиера

Cronwell Platamon Resort - 5 * е семеен курорт с огромна площ, разположен собствен плаж на златистия бряг на Егейско море в живописния град Платамонас (област Пиерия). Пътуването от Солун отнема само около час и половина. Местоположението на хотела е уникално: хармоничното съчетание на планински район и магическо крайбрежие, обкръжението на такива исторически забележителности като Олимп и древния замък от 12 век Platamon превръщат обичайния плажен хотел в историческия център!

Удобства в Cronwell Platamon Resort

Огромната площ на Cronwell Platamon Resort е шестдесет декара: паркова зона, овощни градини, красив пясъчен плаж, басейни с водни атракции и фантастични пейзажи! Поувствайте празнична атмосфера на: слънце, море, забавления и легендарното сърдечно гръцко гостоприемство! Предлагаме ви да се отпуснете в модерен СПА-център, да посетите комплекс за къпане, да се упражнявате във фитнес залата.

Стаи и настаняване в Cronwell Platamon Resort

Стандартните стаи са с площ около 24 кв.м. и са разположени в основната сграда със страничен изглед към морето. Всяка стандартна стая разполага с 1 двойно легло или 2 единични легла. 2 деца до 16 години се настаняват безплатно!

За децата

Центърът за забавления и детският замък Platamon Palace ще станат хита на летния сезон. Не е нужно да се мисли за организиране на свободното време на децата предварително - всеки ще може да намери в Cronwell Platamon Resort уникално забавление, особено по-малките ни гости! Уникалният парк за водни развлечения - Splash парк - е създаден за малките гости на хотела. Splash Park ще ги зарадва с над 40 водни атракции - център за удоволствие на деца и възрастни!

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1481лв
1439лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-3%
976лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2963лв
2878лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-3%
401лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
668лв
534лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1189лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1757лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1562лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1366лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
824лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1952лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1171лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
641лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
534лв
427лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1202лв
962лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1372лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
935лв
748лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
401лв
321лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1006лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1069лв
855лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1555лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1738лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1952лв
25-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1336лв
1069лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
2963лв
2878лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-3%
801лв
641лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
585лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
976лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
780лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3020лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
976лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1849лв
1480лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1602лв
1538лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-4%
2600лв
2166лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-17%
1052лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2609лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3805лв
11-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1366лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1366лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1853лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2872лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2157лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
836лв
708лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1541лв
1233лв
18-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1212лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2712лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2802лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3805лв
11-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4621лв
26.07-05.08
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3904лв
1-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2733лв
6-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2342лв
8-20 Авг
на човек

12 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
721лв
577лв
14-19 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
668лв
534лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
2530лв
2313лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-9%
2891лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1281лв
18-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1442лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1763лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4746лв
26.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2465лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4746лв
23.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3904лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1171лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1171лв
26.07-01.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3780лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1952лв
1-11 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3308лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4621лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1992лв
1672лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-16%
1922лв
1538лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
2096лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
427лв
342лв
12-15 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1610лв
1288лв
14-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
320лв
256лв
17-19 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
4656лв
4571лв
20.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-2%
1807лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2963лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2058лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1939лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
6202лв
10-21 Юли
3 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2465лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2733лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2589лв
19-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3020лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
976лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2733лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2300лв
30.07-07.08
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
585лв
4-7 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2342лв
15-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1366лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2157лв
23-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2663лв
2599лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-2%
1386лв
1226лв
30.08-07.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-12%
676лв
580лв
1-5 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-14%
961лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2243лв
1794лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1602лв
1281лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
2062лв
1650лв
12-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
2731лв
2185лв
2-9 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
616лв
493лв
3-5 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
534лв
427лв
3-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1069лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1870лв
4-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
801лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
616лв
493лв
10-12 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
748лв
598лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
3204лв
16-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1446лв
1157лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
6834лв
17-25 Юни
3 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2243лв
2050лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-9%
641лв
19-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3204лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
7285лв
7200лв
20.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

17 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-1%
1281лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
641лв
577лв
20-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1602лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3386лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3538лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2539лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2963лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2527лв
27.06-02.07
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1270лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1281лв
28.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4367лв
28.06-08.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2963лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
6100лв
30.06-10.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1084лв
1-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2379лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2259лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2424лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2058лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1738лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2757лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3616лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1417лв
4-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
914лв
5-10 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2975лв
9-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
5397лв
9-15 Юли
4 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1292лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2634лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
5651лв
11-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3805лв
11-21 Юли
2 възрастни, 14 деца

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
939лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3020лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
25875лв
18.07-29.08
2 възрастни, 2 деца

42 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
5750лв
20-30 Юли
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4458лв
22-29 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
976лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2589лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1562лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2157лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2835лв
25-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
5465лв
25.07-08.08
2 възрастни, 3 деца

14 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3904лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3020лв
30.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4025лв
31.07-07.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2342лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3943лв
1-7 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
5856лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
976лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2363лв
3-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2342лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2589лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
5545лв
14-20 Авг
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1725лв
15-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3308лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3308лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2342лв
21-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2733лв
21-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
976лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2379лв
2162лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-9%
2953лв
2441лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-17%
1121лв
897лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1807лв
1446лв
5-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1602лв
1281лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
668лв
534лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2137лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1709лв
1367лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
401лв
321лв
10-13 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
534лв
427лв
10-14 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
930лв
11-15 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
21062лв
20289лв
11.06-30.07
2 възрастни, 1 дете

49 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-4%
925лв
740лв
11-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
3044лв
2435лв
11-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
587лв
470лв
12-16 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
614лв
491лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1549лв
13-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1281лв
1025лв
17-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2530лв
2241лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-11%
758лв
606лв
17-20 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
1010лв
808лв
17-21 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1807лв
1518лв
17-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-16%
2530лв
2385лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-6%
2013лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1922лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1768лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2891лв
21-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1263лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1807лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1121лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2530лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
961лв
24-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
641лв
24-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3538лв
25.06-02.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
7255лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3204лв
25.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2169лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1263лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1058лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1121лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1084лв
26-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
481лв
26-29 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2549лв
26.06-06.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2243лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1446лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2530лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2322лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2786лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4322лв
27.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2322лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2732лв
28.06-03.07
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2013лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1010лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1852лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1446лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1286лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4596лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
17233лв
02.07-12.08
2 възрастни, 2 деца

41 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
7186лв
02.07-09.08
на човек

38 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1029лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
663лв
2-6 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3932лв
2-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3212лв
3-9 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1056лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1536лв
3-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1129лв
3-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
3612лв
4-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4023лв
4-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2395лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2802лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1989лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1829лв
5-10 Юли
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1220лв
5-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2201лв
5-13 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
548лв
5-8 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
275лв
5-6 Юли
на човек

1 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1220лв
6-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2194лв
8-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1462лв
8-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1292лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2194лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1097лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2194лв
9-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2585лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3781лв
10-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2239лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3000лв
10-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2098лв
11-22 Юли
на човек

11 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2826лв
11-21 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1676лв
13-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3020лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2342лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3020лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3904лв
17-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2157лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
4313лв
18-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1294лв
21-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3020лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
5545лв
23-29 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3595лв
25-30 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1366лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1889лв
25-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1294лв
25-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2342лв
26.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1366лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
5750лв
30.07-09.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2733лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2875лв
30.07-09.08
на човек

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1171лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3513лв
1-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1725лв
1-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3452лв
2-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1171лв
2-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3020лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
780лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2157лв
15-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1725лв
17-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2013лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2589лв
20-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4621лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1725лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2961лв
2455лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-17%
2596лв
2192лв
1-6 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-16%
1672лв
1-6 Сеп
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4181лв
3476лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-17%
2530лв
2024лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1263лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4271лв
3417лв
6-11 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1010лв
8-12 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
801лв
641лв
20-26 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
904лв
23-27 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2477лв
1981лв
13-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1121лв
897лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1281лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
5216лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2350лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3682лв
6-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2609лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3805лв
11-21 Юли
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1903лв
11-21 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
927лв
11-16 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2922лв
11-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2659лв
12-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3904лв
16-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2363лв
18-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2733лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3904лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3020лв
21-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1171лв
24-30 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3020лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2589лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3904лв
26.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3123лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2733лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3020лв
31.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2589лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3904лв
31.07-10.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2157лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
3020лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3020лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2733лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
6246лв
6-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

16 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2363лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1171лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3452лв
10-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
15600лв
14465лв
10.08-18.09
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-7%
2157лв
10-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
5670лв
13-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4725лв
13-23 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2157лв
14-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1562лв
14-22 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3904лв
15-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
976лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3020лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2589лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2157лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2342лв
27.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1491лв
1427лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-4%
1672лв
1416лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1992лв
1672лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-16%
2600лв
2166лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-17%
3290лв
2727лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-17%
1672лв
1416лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
801лв
641лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1281лв
1025лв
3-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
801лв
641лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
2158лв
1726лв
19-26 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
668лв
534лв
22-27 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1336лв
1069лв
22-27 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Ultra All inclusive база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Cronwell Platamon Resort, Cronwell Platamon Resort olympic riviera, Cronwell Platamon Resort greece, Cronwell Platamon Resort гърция, Cronwell Platamon Resort олимпийска ривиера, Cronwell Platamon Resort 2022, Cronwell Platamon Resort цени, Cronwell Platamon Resort мнения, Cronwell Platamon Resort цени 2022, Cronwell Platamon Resort лято 2022, Cronwell Platamon Resort ранни записвания, Cronwell Platamon Resort last minute, Cronwell Platamon, Cronwell Platamon olympic riviera, Cronwell Platamon greece, Cronwell Platamon гърция, Cronwell Platamon олимпийска ривиера, Cronwell Platamon 2022, Cronwell Platamon цени, Cronwell Platamon мнения, Cronwell Platamon цени 2022, Cronwell Platamon лято 2022, Cronwell Platamon ранни записвания, Cronwell Platamon last minute, кронуел платамон, кронуел платамон гърция, кронуел платамон олимпийска ривиера, кронуел платамон цени, кронуел платамон мнения, кронуел платамон цени 2022, кронуел платамон лято 2022, кронуел платамон ранни записвания, кронуел платамон резорт, кронуел платамон резорт гърция, кронуел платамон резорт олимпийска ривиера, кронуел платамон резорт цени, кронуел платамон резорт мнения, кронуел платамон резорт цени 2022, кронуел платамон резорт лято 2022, кронуел платамон резорт ранни записвания, хотел кронуел платамон, хотел кронуел платамон гърция, хотел кронуел платамон олимпийска ривиера, хотел кронуел платамон цени, хотел кронуел платамон мнения, хотел кронуел платамон цени 2022, хотел кронуел платамон лято 2022, хотел кронуел платамон ранни записвания,

cache load